Donate to
One Health Foundation

Hãy quyên góp cho chúng tôi để giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam và xây dựng một hệ thống y tế bền vững cho hàng ngàn người ở Việt Nam.

Đồng hành cùng One Health Foundation và chúng ta sẽ làm nên lịch sử.

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

* Tuyên bố và bảo lãnh

Chúng tôi đảm bảo rằng tiền của người quyên góp sẽ được sử dụng cho mục đích chính đáng và đúng ý nghĩa hoạt động của tổ chức.
Ngoài ra tiền đã được quyên góp không được hoàn lại và trở thành tài sản của OHF.

Bản tin điện tử

    để nhận những thông tin mới nhất về One Health Foundation

    Theo dõi chúng tôi

    đã đăng ký