Bằng việc truy cập Trang thông tin điện tử tại địa chỉ onehealth.foundation và liên hệ tới đến chúng tôi, Quý vị xác nhận rằng Quý vị đã đọc và hiểu Chính sách về Quyền riêng tư này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày trong đó.

Chính sách về Quyền riêng tư được cập nhật lần đầu vào ngày 14 tháng 9 năm 2018. Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này tại các thời điểm khác nhau, do đó vui lòng kiểm tra thường xuyên để nắm rõ mọi cập nhật.

 

Chính sách về Quyền riêng tư

Quỹ từ thiện “Sức khỏe là số 1”  hoạt động không vì mục địch lợi nhuận, nhằm mục đích:

 • Huy động mọi nguồn lực tài chính, tài sản, vật chất của xã hội vào hoạt động chăm sóc cho trẻ em và trợ giúp người nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong điều trị bệnh tật.
 • Tài trợ cho các tổ chức, trường học, trại mồ côi, các địa phương vùng sâu vùng xa… thực hiện một số mục tiêu chương trình hành động vì sức khỏe của trẻ em và cộng đồng.
 • Tài trợ các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông (cơ quan truyền hình) về tài chính, tài sản, vật chất cho hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam, trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và vùng thiên tai dịch bệnh…

Phạm vi

Chính sách về Quyền riêng tư này mô tả chi tiết chính sách và các nguyên tắc của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về Quý vị.

Chúng tôi hiểu rằng việc cung cấp thông tin trực tuyến cần rất nhiều sự tin tưởng từ phía Quý vị. Chúng tôi rất coi trọng niềm tin này và dành ưu tiên cao cho việc đảm bảo an toàn và tính bảo mật cho thông tin cá nhân mà Quý vị cung cấp cho chúng tôi khi Quý vị truy cập Trang thông tin điện tử hoặc liên hệ với chúng tôi.

 • Chúng tôi thu thập thông tin gì từ Quý vị
 • Chúng tôi sử dụng thông tin của Quý vị như thế nào
 • Chúng tôi lưu giữ thông tin của Quý vị trong bao lâu
 • Các quyền và lựa chọn của Quý vị đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của mình
 • Quyền riêng tư của trẻ em
 • Liên kết bên ngoài
 • Những thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư này
 • Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào

Chúng tôi thu thập thông tin gì từ Quý vị

Thông tin chung

Chúng tôi nhận và lưu trữ mọi thông tin mà Quý vị nhập vào Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo hình thức khác. Thông tin này bao gồm những thông tin có thể dùng để nhận dạng Quý vị với tư cách là một cá nhân hoặc để liên hệ trực tiếp với Quý vị (”thông tin cá nhân”).

Thông tin cá nhân bao gồm thông tin mà Quý vị cung cấp cho chúng tôi như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và địa chỉ thư điện tử, tên người dùng và mật khẩu và thông tin thanh toán của Quý vị (như số thẻ tín dụng của Quý vị, tên chủ thẻ và ngày hết hạn của thẻ). Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, nhưng thông thường, một số thông tin về Quý vị là bắt buộc để Quý vị có thể nhận được những sự tin tưởng từ hai bên cũng như các đối tác của Quỹ từ thiện sức khỏe là số 1. Ngoài ra, một số thông tin là bắt buộc để Quý vị có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi hoặc khởi tạo các giao dịch khác trên trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin khác như địa chỉ IP của Quý vị, thông tin xác định thiết bị của Quý vị và lịch sử duyệt trang thông tin điện tử trong phạm vi thông tin đó đề cập đến Quý vị.

Tính bảo mật đối với WEBSITE

Quý vị sẽ có cơ hội cung cấp thông tin về địa chỉ liên hệ và thông tin liên quan đến Quỹ từ thiện “Sức khỏe là số 1” cho những người khác thông qua Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Khi cung cấp, sao chép liên kết phải tuân thủ nguyên tắc tính bảo toàn, nguyên vẹn về địa chỉ liên kết. Nghiêm cấm bao gồm: các hành vi, sử dụng hình ảnh, thông tin của website, các chương tình tình nguyện, các đợt vận động ủng hộ vào mục đích cá nhân, hoặc chưa có sự cho phép của Quỹ từ thiện “Sức khỏe là số 1”.

Tự động thu thập thông tin

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin từ máy tính hoặc Thiết bị của Quý vị khi Quý vị truy cập. Ví dụ: chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu phiên truy cập, bao gồm địa chỉ IP của Quý vị, phần mềm trình duyệt web và trang thông tin điện tử chuyển đến. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của Quý vị, như nội dung đã xem, các trang đã truy cập và các tìm kiếm.

Thông tin Quyên góp

Chúng tôi có thể cung cấp cho các thành viên tùy chọn lưu thông tin liên quan đến phương thức và lựa chọn quyên góp trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Nếu Quý vị lưu thông tin chi tiết về giao dịch quyên góp đó trên website, Quý vị sẽ có thể bổ sung, xóa hoặc sửa đổi thông tin đó vào bất kỳ thời điểm nào trong Cài đặt Tài khoản.

Thông tin vị trí và thông tin khác từ thiết bị

Khi Quý vị sử dụng một Ứng dụng trên Thiết bị, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin về Quý vị theo các cách nhìn chung là tương tự và cho mục đích tương tự như khi Quý vị sử dụng trang thông tin điện tử. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí của Quý vị nếu Quý vị đã chỉ thị cho Thiết bị gửi thông tin này đến Ứng dụng thông qua cài đặt quyền riêng tư trên Thiết bị đó hoặc nếu Quý vị đã tải lên ảnh có kèm thông tin vị trí.

Cookies và các công nghệ web khác

Chúng tôi thu thập thông tin thông qua cookies và các công nghệ tương tự khác (chẳng hạn như tín hiệu web). Cookies là các tệp văn bản nhỏ được tự động lưu giữ vào trong máy tính hoặc thiết bị di động của Quý vị khi bạn truy cập hầu hết các trang web. Chúng được trình duyệt Internet của Quý vị lưu trữ. Cookies có chứa thông tin cơ bản về việc sử dụng Internet của Quý vị. Trình duyệt của Quý vị sẽ gửi các cookies này trở lại trang thông tin điện tử mỗi lần Quý vị truy cập lại, nhờ đó trang thông tin điện tử có thể nhận ra máy tính hoặc thiết bị di động của Quý vị và cá nhân hóa.

Chúng tôi sử dụng thông tin của Quý vị như thế nào

Mục đích chung

Quỹ từ thiện “Sức khỏe là số 1” sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về Quý vị cho các mục đích chung sau:

 • đăng ký và quản lý tài khoản của Quý vị, bao gồm cho phép Quý vị truy cập và sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi;
 • giao tiếp với Quý vị nói chung, bao gồm cung cấp thông tin về Quỹ từ thiện sức khỏe là số 1;
 • trả lời các câu hỏi thường gặp;
 • đánh giá sự quan tâm và cải tiến các chương trình và Trang thông tin điện tử của chúng tôi;
 • thông báo cho Quý vị về các chương trình kế hoạch của các đợt vận động ủng hộ;
 • nhận thông tin từ Quý vị, bao gồm thông qua khảo sát về các chương trình tình nguyện;
 • giải quyết các tranh chấp hoặc khắc phục sự cố;
 • ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm có khả năng xảy ra;
 • thực thi Điều khoản sử dụng của chúng tôi và các mục đích khác được thông báo cho Quý vị tại thời điểm thu thập;
 • thông báo kết quả các chương trình vận động cũng như việc sử dụng số tài sản đó vào chương trình.

Nếu Quý vị đã đăng ký làm thành viên chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho Quý vị đến địa chỉ thư điện tử mà Quý vị cung cấp cho chúng tôi.

 • Các đơn vị thuộc Quỹ và các đơn vị liên kết của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý vị trong nội bộ Quỹ từ thiện “Sức khỏe là số 1” . Việc chia sẻ này cho phép chúng tôi cung cấp cho Quý vị thông tin về các kế hoạch và chương trình ủng hộ mà Quý vị quan tâm.

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu

Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nhất định liên quan đến tài khoản của Quý vị trong hồ sơ lưu trữ của chúng tôi, bao gồm các thông tin để phục vụ cho mục đích phân tích cũng như đảm bảo sự toàn vẹn trong lưu trữ hồ sơ. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin của Quý vị phụ thuộc vào mục đích thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi. Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin trong một khoảng thời gian sau khi Quý vị đã đóng tài khoản của Quý vị trên trang thông tin điện tử của chúng tôi trong trường hợp điều này là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và để thực thi, biện hộ hay thiết lập các quyền hợp pháp.

Các quyền và lựa chọn của Quý vị đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của Quý vị

 • Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của Quý vị.
 • Quý vị có quyền hỏi để biết chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân nào về Quý vị bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây (xem mục “Liên hệ với chúng tôi”).
 • Quý vị cũng có thể bổ sung hoặc cập nhật thông tin và đóng tài khoản của mình như mô tả ở trên.
 • Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể gửi cho Quý vị các thông tin liên lạc khác.
 • Phần Trợ giúp của thanh công cụ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho Quý vị biết cách ngăn chặn trình duyệt của Quý vị chấp nhận cookies mới, cách cài đặt để trình duyệt thông báo cho Quý vị khi Quý vị nhận cookies mới hoặc cách vô hiệu hóa cookies hoàn toàn. Xin lưu ý rằng nếu Quý vị từ chối chấp nhận cookies từ website onehealth.foundation, Quý vị sẽ không thể truy cập một số phần trên trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Quyền riêng tư của trẻ em

Onehealth.foundation là một trang thông tin điện tử về Quỹ từ thiện hướng tới các tấm lòng hảo tâm, chung tay đóng góp để giúp những mảnh đời cơ cực có cuộc sống tốt hơn, đặc biệt đối tượng thụ hưởng là các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu một cá nhân mà chúng tôi xác định là trẻ em không đủ năng lực hành vi dân sự gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi với mong muốn được hợp tác, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy bỏ thông tin đó ngay khi có thể.

Liên kết bên ngoài

Trang thông tin điện tử của chúng tôi có thể bao gồm liên kết đến các trang thông tin điện tử của bên thứ ba. Nếu Quý vị truy cập trang thông tin điện tử khác từ các liên kết được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi, nhà điều hành của các trang thông tin điện tử đó có thể thu thập thông tin của Quý vị và sử dụng thông tin đó theo chính sách quyền riêng tư của họ mà có thể khác với Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi khuyên Quý vị nên kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư đăng trên các trang thông tin điện tử khác đó để hiểu được thủ tục thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.

Những thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư này

Onehealth.foundation có thể thay đổi hoặc sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này trong tương lai. Chúng tôi sẽ ghi chú ngày thực hiện sửa đổi gần nhất đối với Chính sách về Quyền riêng tư này ở cuối trang này và mọi bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải. Chúng tôi sẽ thông báo cho các thành viên của mình về những thay đổi quan trọng đối với Chính sách về Quyền riêng tư này bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử mà Quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích Quý vị kiểm tra Chính sách về Quyền riêng tư này thường xuyên để xem phiên bản mới nhất.

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào

Nếu Quý vị có câu hỏi cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: info@onehealth.foundation.