Ban quản trị

Ban quản trị

Sáng lập và điều hành OHF, mang đến hy vọng và nỗ lực vì một Việt Nam tốt đẹp hơn

Ban cố vấn

Ban cố vấn

Những con người tài năng, cống hiến hết mình dựng xây OHF

Ban quản lý

Ban quản lý

Những con người tâm huyết và chiến đấu để lan tỏa yêu thương cho cộng đồng